DYREKTOR: mgr Marzena Rutkowska

Z-ca dyrektora ds. pedagogicznych:
mgr Olga Ślefarska
Nasze przedszkole funkcjonuje już od 17 lat
i jest jednym z najdłużej działających prywatnych przedszkoli na Ursynowie.


Siedziba przedszkola AKADEMIA MAŁYCH ARTYSTÓW mieści się w spokojnej zacisznej dzielnicy Warszawy: Ursynów - Kabaty, w pobliżu stacji metra Natolin.

Przedszkole znajduje się na parterze, ma osobne wejście i własny plac zabaw.

Na powierzchni 150 m. mieszczą się trzy sale: dla Maluszków, grupy średniej i Starszaków , specjalnie przystosowane dla dzieci toalety, oddzielne toalety dla personelu i zaplecze gastronomiczne.

Plac zabaw jest ogrodzony, oddalony od ulicy, z pięknymi drzewami, nowymi huśtawkami, piaskownicą i zabawkami ogrodowymi.

W naszym przedszkolu wszystkie wychowawczynie to "ciocie".

Aby zapewnić kameralną atmosferę i dobrą opiekę, przedszkole liczy tylko 3 grupy:
2-3 latków, 3-4 latków i 5-6 latków.
W grupie młodszej zawsze są 2 "ciocie" - wychowawczynie.

OD MALUSZKA DO ZERÓWKI
W naszym przedszkolu prowadzimy "Zerówkę" - czyli zajęcia wynikające z obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci 5-letnich.

Zajęcia są prowadzone zgodnie z obowiązującą podstawą programową oraz wymogami i zaleceniami MENiS.

Wszystkie dzieci 5-letnie przed podjęciem nauki w szkole są diagnozowane pod kątem gotowości szkolnej.
Nasi Mali Artyści kończąc przedszkole są w pełni przygotowani na przygodę ze szkołą: edukacyjnie, emocjonalnie i społecznie.

Nasi absolwenci utrzymują z przedszkolem kontakt, często wracając z sentymentem, dlatego wiemy, że wszyscy doskonale poradzili sobie na dalszych szczeblach edukacji.

CZESNE MIESIĘCZNE 990 PLN.
WYŻYWIENIE W PRZEDSZKOLU
Przedszkole posiada własną, dostosowaną do żywienia dzieci kuchnię.

Posiłki są przygotowywane na miejscu, w przedszkolu przez doświadczoną i wykwalifikowaną kucharkę.
Serwujemy więc naszym przedszkolakom smaczne, zdrowe i domowe dania.

Całodzienne wyżywienie w naszym przedszkolu jest wliczone w czesne miesięczne.TRWA REKRUTACJA NA NOWY ROK SZKOLNY 2019/2020.
Zapraszamy wszystkie dzieci w wieku 2-6 lat.


Rozpoczęliśmy rekrutację do najmłodszej grupy 2 - 3 latków.
Trwa rekrutacja uzupełniająca do grupy 3 - 4 latków i 5 - 6 latków.

PROMOCJA !!!

Do 15 września zapisy do przedszkola bez wpisowego.informacje i zapisy:
695 380 306
603 642 446
603 455 551
Zapraszamy również na naszą stronę na facebooku:https://www.facebook.com/akademiamalychartystowursynow


Opłata miesięczna za przedszkole 990 zł
Koncepcja pracy Niepublicznego Przedszkola
„Akademia Małych Artystów”
Ul. Braci Wagów 1
W Warszawie
Na lata 2015 -2020


„Wszystko zaczyna się w przedszkolu….”

Koncepcja pracy przedszkola pozytywnie zaopiniowana przez Radę Pedagogiczną w dniu 25 sierpnia 2015 roku i przyjęta uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 25.08.2015r.

WIZJA PLACÓWKI:
1. Nasze przedszkole zapewnia poczucie bezpieczeństwa oraz troszczy się o zdrowie i wszechstronny rozwój dzieci
2. Naszym założeniem jest, aby nasi wychowankowie wyrośli na ludzi wrażliwych, tolerancyjnych, kreatywnych, twórczych o szerokich zainteresowaniach i umiejętnościach oraz gotowych do podjęci nauki w szkole
3. Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze dostosowane są do potrzeb i możliwości rozwojowych dzieci
4. Pragniemy pobudzać inwencję twórczą dziecka poprzez samorealizację w ekspresji słownej, muzycznej, plastycznej i ruchowej
5. Stwarzamy dzieciom warunki do naturalnego kontaktu z językiem angielskim poprzez różnorodne gry, zabawy, dobrze dobrane pomoce dydaktyczne oraz codzienne sytuacje komunikacyjne w przedszkolu
6. Dbamy o to, aby nauczyciele byli wsparciem dla dzieci, stosując indywidualne podejście.
7. Chcemy, aby wszystkie dzieci w naszym przedszkolu miały stworzone przyjazne warunki do rozwoju emocjonalnego, duchowego, umysłowego i fizycznego.
8. Oferujemy dzieciom program nauki języka angielskiego oparty na grupowych zajęciach z podręcznikiem 3x w tygodniu oraz rozszerzony autorski program „Young Scientists”.

KIERUNKI ROZWOJU PRZEDSZKOLA:
1. Rzetelna realizacja założeń podstawy programowej
2. Stosowanie aktywizujących i alternatywnych metod, technik i form pracy
3. Rozwijanie aktywności twórczej dzieci poprzez wdrażanie różnych projektów, organizowanie konkursów oraz poznawczej poprzez eksperymenty, pozwalające dzieciom odkrywać zagadki otaczającego ich świata (rozszerzony autorski program „Young Scientists”).
4. Współpraca z rodzicami, partnerstwo w procesie edukacji i wychowania dzieci.
5. Diagnoza, obserwacja i monitoring postępów dzieci
6. Zapewnienie dzieciom odpowiedniej opieki i bezpieczeństwa
7. Dbałość o dobre imię przedszkola i wysoki poziom działań dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczych poprzez atrakcyjną ofertę edukacyjną.
8. Prowadzenie zajęć rytmiczno-muzycznych mających na celu umuzykalnienie poprzez naukę piosenek, zabawy muzyczne, słuchanie muzyki, kształcenie słuchu, taniec.
9. Zapewnienie dzieciom spotkań ze sztuką – mini koncerty dla dzieci, przedstawienia, imprezy okolicznościowe.

MODEL ABSOLWENTA:
Dziecko kończące edukację przedszkolną wykazuje:
1. zainteresowanie treściami nauczania, chęć poznawania czegoś nowego
2. motywację do uczenia się i do wysiłku intelektualnego
3. umiejętność przyswajania nowych pojęć, logicznego myślenia, korzystania z posiadanych wiadomości, uważnego słuchania
4. umiejętność współpracy w grupie
5. samodzielność
6. umiejętność koncentracji, skupienia uwagi, radzenia sobie z trudnościami.

Dziecko kończące edukację przedszkolną posiada:
1. zdolność do obdarzania uwagą i porozumiewania się
2. wyobrażenie o obowiązkach wynikających z roli ucznia
3. podstawową wiedzę o świecie

Dziecko kończące edukację przedszkolną rozumie, zna, przestrzega:
1. prawa dziecka i respektuje prawa innych ludzi
2. zasad bezpieczeństwa, zasad higieny, dbałość o zdrowie i sprawność fizyczną
3. potrzebę szanowania przyrody i środowiska (prezentuje postawę proekologiczną).

METODY PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ:
1. Metoda prof. E. Gruszczyk – Kolczyńskiej: dziecięca matematyka
2. Elementy metody B. Rocławskiego: przygotowanie do nauki pisania i czytania
3. Zabawy paluszkowe
4. Pedagogika zabawy
5. Mariann Frostig, David Horne: ćwiczenia z zakresu rozwijania percepcji wzrokowej
6. Relaksacja
7. Metody aktywne: gimnastyka twórcza
8. Gimnastyka rytmiczna
9. Metoda nauki języka angielskiego TPR (Total Physical Response).

WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI:
1. Nawiązanie dobrego kontaktu z rodzicami.
2. Wszechstronny rozwój dziecka
3. Przekazywanie informacji dotyczących funkcjonowania dziecka w przedszkolu
4. Przekazywanie informacji o stanie gotowości szkolnej dziecka
5. Zapoznanie rodziców z realizowanymi w przedszkolu planami i programami pracy
6. Przekazywanie porad i wskazówek od nauczycieli dotyczących przyczyn trudności wychowawczych oraz metod udzielania dziecku pomocy.
7. Zaangażowanie rodziców dziecka do życia przedszkola.
8. Ukazanie przedszkola jako placówki aktywnej, realizującej oczekiwania rodziców.

W naszym przedszkolu NAUCZYCIELE:
1. Aktywnie realizują zadania przedszkola zawarte w dokumentach wewnętrznych placówki
2. Podejmują działania innowacyjne.
3. Współpracują z rodzicami
4. Wykorzystują twórcze i aktywne metody, promujące nowatorski styl pracy.
5. Monitorują efektywność własnej pracy.
6. Dzielą się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami
7. Prowadzą obserwacje pedagogiczne, które wykorzystują do indywidualnego doboru metod wychowawczych i dydaktycznych, dzięki czemu dzieci rozwijają się w indywidualnym tempie, zgodnie z własnym potencjałem.
8. Proponują rodzicom różne formy współpracy.

MOCNE STRONY PRZEDSZKOLA:
1. Nauczyciele stosują indywidualne podejście do dzieci
2. Dyrektor jest życzliwy i otwarty na innowacje
3. Zatrudniani nauczyciele podnoszą poziom i atrakcyjność zajęć.
4. Nauczyciele doskonalą swoją pracę
5. Profil przedszkola jest ukierunkowany na działania twórcze, artystyczne i językowe
6. Przedszkole oferuje edukację dwujęzyczną
7. Bardzo dobra współpraca rodziców z przedszkolem, zachęcająca rodziców do angażowania się w życie placówki
8. Zadowolenie ze strony rodziców i dzieci
9. Bardzo dobre usytuowanie przedszkola
10. Bardzo dobry kontakt z rodzicami: przekazywanie informacji o ważnych sprawach w formie elektronicznej i telefonicznej oraz w spotkaniach bezpośrednich na bieżąco.
11. Skuteczne przestrzeganie zasad bezpieczeństwa
12. Określona procedura odbierania i przyprowadzania dzieci do przedszkola, zamykanie drzwi do placówki
13. Bardzo dobrze dobrani i w pełni współgrający z koncepcją pracy przedszkola instruktorzy zajęć dodatkowych.
14. Pozytywna weryfikacja bezpieczeństwa w przedszkolu przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną m.st. Warszawy

Zajęcia dodatkowe organizowane w przedszkolu:
1. Rozszerzony język angielski – autorski program „Young Scientists”
2. Nauka tańca
3. Gimnastyka korekcyjna i ogólnorozwojowa
4.Warsztaty plastyczne
5. Zajęcia z logopedą

Postanowienia końcowe:
1. Koncepcja Pracy Przedszkola jest otwarta i może ulegać modyfikacji.
2. Koncepcja Pracy Przedszkola jest uzupełnieniem zadań określonych w Statucie.
3. Koncepcję Pracy zatwierdza do realizacji Rada Pedagogiczna.
4. Zmiany mogą być dokonywane na wniosek Rady Pedagogicznej i Dyrektora przedszkola.
5. Obowiązuje od dnia zatwierdzenia do czasu zatwierdzenia nowej.Akademia Małych Artystów | Warszawa - Ursynów - Metro Natolin - Kabaty | ul. Braci Wagów 1 | Telefon: 22 649 11 54, kom: 603 642 446 | e-mail: akademia@maliartysci.edu.pl

https://facebook.com/akademiamalychartystowursynow